PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:


KOLINKO Olga Kaźmierczak (NIP 5892073889, REGON 522376965) z siedzibą przy ul. Nad Stawem 1/2, 84-208, Warzenko.
W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się pod adresem email: olga.kolinko@wp.pl


2. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:


- związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,


- związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,


- udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.


3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:


- niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),


- konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),


- niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.


5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:


- podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz


- organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.


6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, przez okres do czasu zakończenia jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa pracy dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

b) w zakresie sporów sądowych przez okres 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie


8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada Pani/Pan także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Powyższe prawa mogą zostać zrealizowane w formie np. oświadczenia złożonego na piśmie.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.